Intro

About

Start

Research

Trips

Rates

Clients

Interview

Talks

Publications

Links

Contact

Český2004-2017
M. Koudelka.
All rights reserved
Report website
issues to webmaster.
Include page URL
with all reports.

Dr. Miroslav Koudelka
Ancestry Research, Tours, Translation

Všichni jsme příbuzní …
… jde jen o to, jak daleko do minula půjdeme, abychom to našli.

Dr. Miroslav Koudelka
profesionální genealogKvalifikace  |  Výzkum  |  Kontakt


Kvalifikace

Pro úspěšné bádání na rodokmenu je třeba především umět číst kurent, jelikož většina potřebných zápisů není psána „naší“ latinkou, ale právě oním specifickým, původně středověkým písmem; je rovněž nutno ovládat na určité úrovni němčinu a latinu, protože zhruba do poloviny 19. století byly zápisy psány hlavně v těchto jazycích; dále je zapotřebí znát starou češtinu s dobovým pravopisem a mnoha dnes už zapomenutými výrazy; a v neposlední řadě orientovat se v naší obecné historii včetně vývoje správní a církevní struktury.

Onu potřebnou kvalifikaci jsem nabyl jednak řádným studiem historie a češtiny (včetně základů němčiny a latiny) a získáním vědecké hodnosti v oboru československých dějin, jednak dvacetiletou zkušeností profesionálního genealoga. Dokumentují to dnes už stovky mých zpracovaných výzkumných projektů pro klienty z České republiky i dalších 17 zemí Evropy, Ameriky, Asie, Austrálie i Afriky a také řada mých publikací v odborném tisku a vystoupení na genealogických konferencích v naší zemi, na Slovensku a především v USA.

Pracuji rovněž v odborných společnostech přesahujících národní rámec – jsem členem Mezinárodní československé genealogické společnosti (www.cgsi.org) a jejím regionálním reprezentantem pro Českou republiku, jedním ze zakládajících členů Texaské české genealogické společnosti (www.txczgs.org) a členem Slovenské genealogicko-heraldické společnosti (www.genealogy-heraldry.sk).

Seznamy mých publikací a odborných vystoupení, stejně jako ohlasy mých klientů můžete najít v samostatných rubrikách těchto internetových stránek.


Výzkum

Základní část našeho výzkumu bude patrně zaměřena na archivy středního stupně – v Čechách známé jako státní oblastní archivy, na Moravě jako archivy zemské – kde jsou deponovány genealogické prameny prvořadého významu, matriky. Výpisy z nich představují hlavní výstup mé práce.

Matriční záznamy byly vedeny římsko-katolickými farními úřady od konce 16. století. Ovšem ne všechny matriční knihy přežily především třicetiletou válku (1618-1648) a řadu dalších válek, požárů a podobných pohrom postihujících naši zemi a jednotlivá její místa. Proto je velmi těžké předem odhadnout, jak daleko do minulosti bude možné určitou rodinu stopovat. Z evangelických matrik začíná naprostá většina až po tolerančním patentu Josefa II. z roku 1781 – do té doby byli všichni křesťané v naší zemi alespoň formálně katolíky. A pokud jde o matriky židovské, jejich naprostá většina byla bohužel zničena v době nacistické okupace.

Abych mohl spustit práce na Vašem projektu, potřebuji následující čtyři údaje:

  • Jméno Vašeho předka, jehož narození nebo sňatek bude pro mě výchozím bodem.
  • Datum toho narození nebo sňatku; v některých případech stačí alespoň přibližný rok, ovšem čím přesnější údaj, tím méně času budu ztrácet tápáním.
  • Místo onoho narození nebo sňatku; jelikož matriky byly vedeny podle farností a v jejich rámci podle vesnic/měst, tento údaj je třeba co nejpřesnější.
  • Náboženství toho předka; pokud v daném místě žili lidé různých vyznání, může mi tento údaj pomoci omezit plýtvání časem nad matrikami těch ostatních církví.
Víte-li toho o daném předku víc, potom především číslo domu a jména jeho rodičů (případně sourozenců, manžela nebo manželky, dětí) mohou být užitečné např. tehdy, když se ukáže, že ve sledovaném období v dané vesnici žily dvě osoby téhož jména.

Mnozí genealogové vypracovávají jako výsledek svého výzkumu pouhé soupisy, grafy nebo tzv. stromy, což je ovšem podle mého názoru málo. Matriční záznamy zpravidla obsahují mnohem víc než pouhá jména a data, a když už vynaložíme nemalé úsilí a čas na jejich vyhledání, bylo by škoda nevyčerpat vše, co nabízejí. Proto se snažím svým klientům v prvé řadě nabídnout veškeré faktografické údaje ze studovaných záznamů a kromě toho jim umožnit také „nahlédnout za oponu“, tedy seznámit je se způsobem, jakým byly ty záznamy vedeny a zprostředkovaně i přiblížit atmosféru doby, v níž jejich předkové žili. Během dvou desetiletí své kariéry profesionálního genealoga jsem vyvinul formu výzkumné zprávy, která zaručuje na jedné straně její maximální informační hodnotu a na straně druhé efektivní využití času stráveného výzkumem a tudíž i vynaložených prostředků.

Podstatou je kombinace podrobných výpisů pro klientovy přímé předky se zkrácenými výpisy pro případné další rodinné příslušníky; v těchto výpisech prezentuji původně zapsané formy (staročeské, německé, latinské, často i nářeční nebo zkomolené) osobních a místních jmen i výrazů pro sociální a profesní status všech nalezených osob. Kvůli snazšímu porozumění potom v další části převádím ona jména a profesní výrazy do současného jazyka. Završením každé výzkumné zprávy je pak shrnutí všech jmen, dat a míst nalezených osob a jejich příbuzenských vztahů v přehledné grafické podobě.

Jako profesionální historik výsledky své práce řádně dokumentuji. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že pokud byste se spokojili s informacemi bez citace jejich zdrojů, může Vám kdokoli udělat úchvatný rodokmen za pár desítek minut. Proto jsou pro mě samozřejmostí podrobné odkazy na studované prameny, což jednak zaručuje informační hodnotu takovéto výzkumné zprávy a jednak umožňuje klientovi případnou zpětnou kontrolu. A v případě Vašeho zájmu mohu své nálezy doložit rovněž kopiemi záznamů pro Vaše přímé předky, což pro Vás jistě bude mít hodnotu nejen dokumentační, ale i emoční.

Dalšími prameny informací důležitými z hlediska genealogie jsou pozemkové knihy, sčítací operáty a katastrální mapy. Mohou náš pohled na zkoumané rodiny obohatit řadou zajímavých poznatků, ovšem při jejich výzkumu je třeba počítat i s některými komplikacemi. Co do celistvosti zachovaného fondu, délky období, které pokrývají, a časté nejednoznačnosti získaných údajů nejsou s matrikami srovnatelné. Ten, kdo nevlastnil půdu, v pozemkových knihách veden nebyl, sčítací operáty pro některé obce se zase nezachovaly vůbec. Obecně doporučuji práci s nimi ponechat až na pozdější etapu výzkumného projektu, poté co je známa kostra rodokmenu získaná z matrik; užitečné mohou být i v situaci, kdy se matriční výzkum dostane do slepé uličky a například údaje z pozemkových knih pomohou problém překonat.

Jistým završením mé práce na Vašem genealogickém projektu by mohl být výzkum v terénu, tedy v místech spjatých s životem Vašich předků. Mohl bych zjistit, zda jsou dostupné informace z dějin zkoumaných obcí, vyhledat domy, v nichž Vaši předkové žili (ne vždy je současné číslo domu totožné s číslem, které ten dům nesl před sto a více lety) a pořídit pro Vás fotodokumentaci míst Vašeho zájmu – vesnic a jednotlivých domů, kostelů, v nichž byli křtěni a oddáváni, hřbitovů, na nichž jsou pohřbeni, sídel feudálního panstva, jemuž byli poddáni, a podobně. V případě zájmu se mohu stát průvodcem a případně i řidičem na Vašem osobním výletu za poznáním oněch míst, kde máte své kořeny.Kontakt

Dr. Miroslav Koudelka
Přichystalova 43
772 00  Olomouc


CZ mobil: 603-326-285

Web: czechfamily.com